33.65%
1. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
13.22%
2. Sloboda a Solidarita
7.52%
3. SME RODINA - Boris Kollár
5.95%
6. SMER - sociálna demokracia
5.95%
5. PRIAMA DEMOKRACIA
7.13%
4. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)


Dátum konania volieb 5.3.2016
PREDČASNÉ- VOĽBY.sk

Poslanci NRSR.sk

PRIAMA DEMOKRACIA


*5.95%
hlasov

PRIAMA DEMOKRACIA

Základné informácie o politickej strane

Celý názov politickej strany:PRIAMA DEMOKRACIA
Skratka politickej strany:PD
Dátum registrácie:05.12.2008
Sídlo (Mesto):Bratislava-Rusovce
Odkaz na webovú stránku:http://www.priamademokracia-pd.sk/
Kandidátna listina číslo:22


Vedenie politickej strany

Predseda politickej strany:Mgr. Robert Beňo


Najvyšším ideovým predstaviteľom strany je Prezident strany - Ing. Gabriel Karácsony.

 

Vek - 69 r., bydlisko Bratislava-Rusovce, dôchodca-opatrovateľ, zakladateľ, autor programu a stanov strany. Predseda strany do 01/2015, Prezident strany od 01/2015, štatutár strany. Na kandidátnej listine strany PD - č.22, má pozíciu č.7.


Najvyšším výkonným predstaviteľom strany je Predseda strany - Mgr. Róbert Beňo.

 

 

Profil a idea politickej strany

 

Politická strana “PRIAMA DEMOKRACIA”, je stranou nového typu. Nedefinuje svoje postavenie v politickom spektre. Jej úlohou bude, po nastolení princípov spravodlivého a funkčného referendového systému, v spoločnosti pôsobiť, nie vládnuť. Hlavnou ideou strany je teda prenesenie najvyšších právomocí v spravovaní štátu a spoločnosti, do rúk občanov. Chce to realizovať ústavnými zmenami referendového systému od úrovne obcí, cez regióny, až po štát, prijatím zákonov o ľudovej iniciatíve a ľudovom hlasovaní a tiež zásadnými zmenami volebného systému.

Okrem toho sa zasadzuje o radikálne zmeny a zjednodušenie daňovo-odvodového a sociálneho systému a to, zavedením jedinej dane (daň za spotrebu), miesto terajších cca 35 druhov daní a zavedením jedinej dávky (nepodmienený základný príjem), miesto terajších cca 150 druhov dávok.

Pritom pripravuje návrhy zásadných reforiem v zdravotníctve, školstve a v spravodlivosti.

 

 
 

Prečo nás voliť?

 

1. Ústavou a zákonmi o ľudovej iniciatíve a o ľudovom hlasovaní, oživíme priamu demokraciu - vládu ľudu. Odstránime bariéry vo fungovaní referendového systému.

 

2. Predložíme ľuďom riešenia spoločenských, ekonomických a sociálnych problémov, vrátane zdravotníctva, školstva a spravodlivosti, o ktorých budú môcť aj priamo hlasovať v referendách.

 

3. Občania budú mať právo vetovať politikmi prijímané zákony.

 

4. Zjednodušíme ekonomický, daňovo-odvodový a sociálny systém, v prospech občanov, ale aj podnikateľov.

 

5. Zavedieme odvolateľnosť a potrestateľnosť politikov a štátnych úradníkov.

 

6. Jedinou daňou z pohybu peňazí, zabezpečíme masívny príjem do štátnej pokladne, pri súčasnom radikálnom znížení zaťaženia občanov.

 

7. Vlastnou menou, vydávanou do obehu pod kontrolou občanov, zabezpečíme možnosť plnej zamestnanosti pre tých, čo môžu a chcú pracovať.

 

8. Nepodmienený základný príjem zabezpečí spravodlivé sociálne zabezpečenie všetkým občanom.

 

9. Vyhubíme veľkú korupciu (nebude koho podplácať), zamestnáme ľudí a odstránime tým biedu.

 

10. Štát nebude ďalej financovať politické strany.

 

 

PRIAMA DEMOKRACIA nemá peniaze, ani iný majetok, ktorý by mohla ponúknuť občanom. V tomto smere teda neponúkame voličovi nič !

 

PRIAMA DEMOKRACIA však disponuje myšlienkami a ideami svojich členov, ktoré sú voči sebe nezištné, ale o to štedrejšie voči občanom.

 

PRIAMA DEMOKRACIA ponúka riešenia, ktoré si budú môcť realizovať občania vo vlastnej kompetencii, bez spoliehania sa na vôľu, či nevôľu politikov v parlamente.

 

PRIAMA DEMOKRACIA však ponúka ešte oveľa viac. Občania si budú môcť sami riešiť problémy vo vlastnej kompetencii, o ktorých dnes PRIAMA DEMOKRACIA nemá ani tušenia.

 

Žiadna politická strana nemá rozum, alebo odborníkov na všetko !


Ten rozum, tí odborníci, tá spravodlivosť, tá vôľa, tá sila, to právo, nie je v politických stranách, či v hlavách ich lídrov. Je to v občanoch. Ponúkame kolektívnu SEBAREALIZÁCIU občanov.

 

 

KONCEPCIA REFERENDOVÉHO SYSTÉMU

 

I. Občania majú mať rovnakú možnosť zákonodarnej iniciatívy, ako poslanec v parlamente. Z tohto treba odvíjať kvórum podpisov na iniciovanie návrhu zákona do parlamentu, alebo na vyhlásenie referenda. Kvórum na podanie návrhu ústavného zákona bude dvojnásobné. Poznámka : Ak máme 4,5 milióna voličov a 150-členný parlament, potom váha hlasu jedného poslanca zodpovedá hlasom 30 tisícov voličov. Znamená to, že na podanie návrhu zákona, alebo na iniciovanie referenda treba aspoň 30 tisíc (nie 350 tisíc) podpisov a na návrh ústavného zákona, 60 tisíc podpisov.

 

II. Po podaní návrhu zákona zo strany občanov, podporeného príslušným počtom petičných podpisov, parlament je povinný tento riadne prerokovať a hlasovať o ňom. Ak ho parlament neprijme, musí byť vyhlásené referendum o prijatí tohto zákona. Ak bude referendom zákon prijatý, bude mať platnosť riadne schváleného zákona. V takomto prípade prezident republiky udelí parlamentu výstrahu, lebo zle odhadol vôľu väčšiny voličov.

 

III. O každej otázke, ktorá je predmetom referenda, musí vláda preukázateľne informovať každého voliča, vrátane informácie o možných a známych, kladných aj záporných aspektoch prijatia či neprijatia príslušného zákona. Pri naplnení tejto podmienky sa referendum uskutoční a bude platné pri akejkoľvek účasti voličov.

 

IV. Predmet hlasovania v referende je prijatý ako zákon, ak zaň hlasovalo 50 a viac percent zúčastnených voličov a súčasne bola nadpolovičná väčšina dosiahnutá najmenej v polovici okresov (regiónov) krajiny.

 

V. Ak prezident republiky v priebehu volebného obdobia parlamentu udelí tri výstrahy, v zmysle bodu II., je povinný parlament rozpustiť a nariadiť predčasné voľby.

 

VI. Hlasovanie v referende musí byť umožnené v časovom rozmedzí niekoľkých dní, a to rôznymi formami hlasovania, s využitím dostupných technických prostriedkov, bez nutnosti priamej fyzickej prítomnosti voliča na určitom mieste.

 

VII. Hlasovací systém musí byť prepojený s centrálnym registrom občanov a musí vylúčiť možnosť opakovaného hlasovania tým istým voličom. Centrálny register elektronicky tiež vyhodnotí hlasovanie, a to v členení na okresy a bez potreby zriaďovania volebných komisií na sčítavanie hlasov.

 

VIII. V Ústave musí byť upravené, ktoré otázky nemôžu byť riešené referendom. Napríklad, otázky vedúce k potláčaniu všeobecne uznávaných ľudských a občianskych práv a k zjavnej diskriminácii akejkoľvek skupiny občanov. Tiež nemôžu byť predmetom referenda otázky, ktoré sú v rozpore s už platnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi, pokiaľ nie sú predmetom samotné tieto zmluvy a dohovory. Ak by predmetom boli medzinárodné zmluvy a dohovory, potom musí ísť o návrhy ústavných zákonov.

 

IX. Otázky ústavy a jej zmien musia byť vždy riešené referendom. Referendom môže byť zbavený mandátu poslanca ktorýkoľvek poslanec.

 

Poznámka - vo vzťahu k referendovému systému, niektoré aspekty fungovania parlamentu a poslancov v ňom:


Poslanec má právo zákonodarnej iniciatívy. To znamená, že poslanec predloží návrh zákona a parlament ho prerokuje. Ak ho neprijme, predkladateľ ho môže predložiť voličom ako predmet referenda, bez potreby zbierania petičných podpisov. V takomto prípade je vyhlásenie referenda povinné. Ak bude predmet v referende prijatý, bude platiť ako zákon.  Ak však predmet bude v referende odmietnutý, predkladateľ obdrží od predsedu parlamentu výstrahu. Po troch výstrahách v priebehu jedného volebného obdobia poslanec stráca mandát poslanca a nastúpi náhradník. Poslanci a politické strany veľmi rýchlo pochopia, že ak budú prijímať protiľudové či zlé zákony, prídu o svoje mandáty. To isté platí aj v prípade korupčného, alebo iného amorálneho správania sa poslancov. Občania budú mať možnosť poslancov odvolávať a vetovať nimi prijaté zákony, ktoré väčšine občanov nevyhovujú.Fotogaléria

PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIAVideá


Náš Facebook

Zverejnenie povinných informácii v zmysle § 15 Transparentnosť volebnej kampane zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani:
Objednávateľ volebnej kampane: PRIAMA DEMOKRACIA,Balkánska 118, Bratislava, ICO:42142237
Dodávateľ volebnej kampane: Bc. Milan Bednár - MiBe, Aténska 24, Košice, IČO:41428226
Zmluva zo dňa 12.2.2016Kandidáti politickej strany

Priemerný vek kandidátov politickej strany:48.52941 r.

1.JUDr. Mária Ritomskáposlankyňa NR SR80.50%
2.Mgr. Robert Beňopodnikateľ79.26%
3.Pavol Krišpinskýpodnikateľ77.88%
4.Mgr. Eva Lajčiakováekonómka88.54%
5.PaedDr. Emília Uhlárikovápedagogička86.36%
6.Ing. Jozef Šolcstavebný inžinier, občiansky aktivista63.42%
7.Ing. Gabriel Karácsonyopatrovateľ49.68%
8.MUDr. Ondrej Urbansociálny antropológ83.00%
9.MUDr. Peter Liptáklekár, protikorupčný aktivista85.07%
10.Ing. Milan Kickaživnostník, obchodný zástupca85.71%

(Zoradené v zmysle poradového čísla na kandidátnej listine)

Zobraziť všetkých kandidátov politickej strany na kandidatnaposlanca.sk >>


Diskusia

NOVÝ PRÍSPEVOK DO DISKUSIE
 
 Vaše meno / prezývka:  
 Názov príspevku:  
 Text príspevku:  
Odoslaním príspevku do Diskusie súhlasíte s podmienkami používania portálu.
Prevádzkovatel môže odstrániť diskusný príspevok, ktorý je neslušný, poburujúci, obscénny, vztahujúci sa k propagácii resp. priamo propagujúci násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlaceniu práv a slobôd občanov, navádza alebo podnecuje k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušuje právny poriadok Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá a nenesie žiadnu zodpovednosť za Vami vložené príspevky. Volebné moratórium - 48 hodín, vrátane dňa konania volieb (5.3.2016), počas ktorého je zakázané viesť volebnú kampaň, propagovať politické strany a jednotlivých kandidátov. Odoslaním príspevku akceptujete uvedenú skutočnosť.
  

Ak by sa parlamentné voľby konali už teraz, koho by ste volili?
Strana, ktorú by ste volili:
Kraj:
Vek:
E-mailová adresa: (Je ukladaný v zašifrovanej podobe. Slúži len na zabránenie duplicitného hlasovania. Dešifrovanie e-mailu nie je možné.)
Zúčastnite sa volieb v roku 2016?:
Kontrola (Opíšte prosím 4 čísla z ľava do prava):
=>
HLASOVANIE UKONČENÉ
v zmysle § 17 Zákona č. 181/2014 o volebnej kampani, ktorý zakazuje zverejňovanie volebných prieskumov v čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.


Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom a nemajú objednávateľa. Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226. Podmienky hlasovania.

Posledné diskutované

23.03.2018 Milan
Volil som Siet,zial bohu.Oklamali ma!Teraz dam hlas Matovicovi!Istota,ze neskonc
23.03.2018 Milan
Jaro Ty si jebnuty dement.
19.04.2017 Anton Legen II
Finally ..one real left party created in Slovakia !\r\nIt was missing from Slova
Hľadáte všetkých kandidátov na jednom mieste?
Ohodnoťte a okomentujte kandidátov teraz na:


Kandidát na poslanca
 

7.

PRIAMA DEMOKRACIA

59 r.
55.

PRIAMA DEMOKRACIA

56 r.
6.

PRIAMA DEMOKRACIA

50 r.
Ďalší kandidáti
© parlamentne-volby-2016.sk
Rozdelenie mandátov
Rozdelenie mandátov v zmysle neformálnych virtuálnych volieb:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
 

Legenda

 Politická stranaKreslá
1.Mandát - Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoKotleba - Ľudová strana Naše Slovensko64
2.Mandát - Sloboda a SolidaritaSloboda a Solidarita25
3.Mandát - SME RODINA - Boris KollárSME RODINA - Boris Kollár14
4.Mandát - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)14
5.Mandát - PRIAMA DEMOKRACIAPRIAMA DEMOKRACIA11
6.Mandát - SMER - sociálna demokraciaSMER - sociálna demokracia11
7.Mandát - #SIEŤ#SIEŤ10

Späť hore, Výsledky a štatistika

Štatistika hlasovania - prvých 10 strán


Politická stranaPercentuálny podiel
Slovenská národná strana  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko33.65 %
Slovenská národná strana  Sloboda a Solidarita13.22 %
Slovenská národná strana  SME RODINA - Boris Kollár7.52 %
Slovenská národná strana  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)7.13 %
Slovenská národná strana  PRIAMA DEMOKRACIA5.95 %
Slovenská národná strana  SMER - sociálna demokracia5.95 %
Slovenská národná strana  #SIEŤ5.10 %
Slovenská národná strana  Slovenská národná strana4.60 %
Slovenská národná strana  MOST - HÍD2.35 %
Slovenská národná strana  VZDOR - strana práce2.11 %

Späť hore, Výsledky a štatistika

Hlasovanie podľa krajov

KrajPercentuálny podielKumulatívne
Banskobystrický14.5784 %14.5784 %
Bratislavský16.0770 %30.6554 %
Košický13.0418 %43.6972 %
Nitrianský10.9931 %54.6903 %
Prešovský13.4497 %68.1400 %
Trenčiansky11.0595 %79.1995 %
Trnavský7.7682 %86.9677 %
Žilinský13.0323 %100.0000 %

Späť hore, Výsledky a štatistika


Veková štruktúra

VekPercentuálny podielKumulatívne
18-2010.4145 %10.4145 %
21-3029.6500 %40.0645 %
31-4023.8168 %63.8812 %
41-5016.5418 %80.4230 %
51-6012.5391 %92.9622 %
61-705.5392 %98.5014 %
71-990.9959 %99.4973 %

* rozdiel medzi 100% - 99.4973 = 0.5027% predstavuje vek hlasujúcich pod 18 rokov (v čase volieb dovršia 18, alebo vek nad 99)

Späť hore, Výsledky a štatistika


Posledné hlasovanie

Dátum hlasovaniaPolitická stranaKrajVek
14.02.2016 o 21:11Sloboda a SolidaritaTrnavský kraj31
14.02.2016 o 21:04SME RODINA - Boris KollárPrešovský kraj22
14.02.2016 o 21:02Sloboda a SolidaritaBanskobystrický kraj44
14.02.2016 o 20:56SME RODINA - Boris KollárTrenčiansky kraj23
14.02.2016 o 20:52Sloboda a SolidaritaŽilinský kraj38
14.02.2016 o 20:40Sloboda a SolidaritaPrešovský kraj45
14.02.2016 o 20:39Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj36
14.02.2016 o 20:38Sloboda a SolidaritaŽilinský kraj22
14.02.2016 o 20:36Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoŽilinský kraj28
14.02.2016 o 20:34Strana TIPNitrianský kraj52
14.02.2016 o 20:30Sloboda a SolidaritaKošický kraj26
14.02.2016 o 20:26Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBanskobystrický kraj21
14.02.2016 o 20:21Sloboda a SolidaritaTrnavský kraj47
14.02.2016 o 20:21Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj42
14.02.2016 o 20:06Slovenská národná stranaBanskobystrický kraj47
14.02.2016 o 20:03Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBanskobystrický kraj50
14.02.2016 o 20:02#SIEŤTrnavský kraj46
14.02.2016 o 19:57Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj42
14.02.2016 o 19:54Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBratislavský kraj30
14.02.2016 o 19:53OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Prešovský kraj53
14.02.2016 o 19:48SME RODINA - Boris KollárPrešovský kraj71
14.02.2016 o 19:46Sloboda a SolidaritaBanskobystrický kraj23
14.02.2016 o 19:42Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj34
14.02.2016 o 19:35PRIAMA DEMOKRACIAŽilinský kraj51
14.02.2016 o 19:30#SIEŤPrešovský kraj20
14.02.2016 o 19:30Slovenská občianska koalíciaTrnavský kraj20
14.02.2016 o 19:27SME RODINA - Boris KollárŽilinský kraj22
14.02.2016 o 19:26PRIAMA DEMOKRACIAŽilinský kraj42
14.02.2016 o 19:24Sloboda a SolidaritaKošický kraj26
14.02.2016 o 19:21Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoKošický kraj69
14.02.2016 o 19:19SMER - sociálna demokraciaBratislavský kraj66
14.02.2016 o 19:12SMER - sociálna demokraciaTrenčiansky kraj22
14.02.2016 o 19:11#SIEŤŽilinský kraj17
14.02.2016 o 18:51Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBanskobystrický kraj35
14.02.2016 o 18:38Sloboda a SolidaritaBratislavský kraj24


Späť hore, Výsledky a štatistikaŠtatistika aktualizovaná
14.02.2016 o 21:15

*Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani virtuálne neformálne voľby nemajú objednávateľa.
Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226
Celkový počet hlasujúcich v internetovom prieskume aktualizovaného k 14.02.2016 o 21:15 v absolútnom vyjadrení: 10543 hlasujúcich.
Od poslednej aktualizácie výsledkov pribudlo 0 neaktualizovaných hlasov.


Rýchle odkazy na politické strany

Logá politických strán

Strana TIPStrana moderného SlovenskaOBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Demokrati Slovenska - Ľudo KaníkŠANCASME RODINA - Boris KollárStrana zelených SlovenskaKOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKOMaďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata SzövetségVZDOR - strana práceMOST - HÍDSlovenská národná stranaOdvaha - Veľká národná a proruská koalíciaKomunistická strana SlovenskaSlovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická stranaSMER - sociálna demokraciaKresťanskodemokratické hnutieSlovenská občianska koalíciaKotleba - Ľudová strana Naše Slovensko#SIEŤStrana maďarskej komunity - Magyar Közösség PártjaPRIAMA DEMOKRACIASloboda a Solidarita


Podporte Parlamentné voľby 2016 na Facebooku
Ďakujeme.
Reklama: Kniha Podnikanie cez internet + cd s obchodom v hodnote 333 EUR ZADARMO. www.podnikaniecezinternet.sk, website-catalog.com


Výsledky volieb,   Volby do Senátu Parlamentu České republiky,   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Táto webová stránka používa cookies. Pokracovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaca pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Dalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok